Uludağ Alan Başkanlığı

Danışma Kurulu

Danışma Kurulunun oluşumu ve başkanı

MADDE 4- (1) Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Alan Başkanı,

b) Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından bir üye,

c) Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinden bir üye,

ç) Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bursa temsilcisi,

d) Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü ya da yardımcısı,

e) Osmangazi Belediye Başkanlığı temsilcisi.

(2) Gerek görüldüğünde Danışma Kurulu toplantısına Başkanlığın daveti ile üniversiteler, ilgili sivil toplum kuruluşlarından ve meslek odalarından birer üye katılabilir.

(3) Danışma Kuruluna Bakan onayı ile ayrıca görevlendirme yapılabilir.

(4) Başkan aynı zamanda Danışma Kurulunun da başkanıdır.

Danışma Kurulu üyelerinin görevlendirilmesi

MADDE 5- (1) Danışma Kurulu üyeleri, Danışma Kurulu üyesi kurum ve kuruluşlar tarafından görevlendirilir ve Başkanlığa yazılı olarak bildirilir.

Danışma Kurulu üyeliği süresi, üyeliğin sona ermesi

MADDE 6- (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hariç görevlendirilen Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Yeni üyeler görevlendirilene kadar mevcut üyeler görevlerine devam eder. Görev süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması hâlinde, kalan süreyi tamamlamak üzere ilgili kurum veya kuruluş tarafından onbeş gün içerisinde yeni üye Başkanlığa yazılı olarak bildirilir. Danışma Kurulu toplantısına onbeş günden az kalmış olması halinde ise geçici üye görevlendirilerek Başkanlığa yazılı olarak bildirilir.

Danışma Kurulunun görevleri, çalışma usul ve esasları

MADDE 7- (1) Danışma Kurulu, Başkanlığa danışmanlık eder ve tavsiyelerde bulunur.

(2) Başkan, Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Başkanın Danışma Kurulu toplantısına katılamaması halinde, Başkanın görevlendireceği üye toplantıya başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az dört kez olmak üzere gerekli görülen hâllerde Danışma Kurulu Başkanının çağrısı ile toplanır.  Toplantı günü, yeri ve gündemi toplantı tarihinden en az on beş gün önce yazılı olarak veya elektronik ortamda Danışma Kurulu üyelerine duyurulur.

(4) Danışma Kurulu üyeleri, Başkanca belirlenen ve kendilerine önceden gönderilen gündemi inceler, görüş ve tavsiyelerini toplantı sırasında sözlü veya yazılı olarak iletirler. Toplantıda gündeme gelen görüş ve tavsiyeler tutanak haline getirilir.

(5) Danışma Kurulunca bilgi, tecrübe ve uzmanlığından yararlanılabileceği düşünülen kişi veya kurum ve kuruluşların temsilcileri toplantıya çağırılabilir veya görüşleri alınabilir.